1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Účelem ČAS je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost ve prospěch atletiky a sportu. V souladu se svým účelem pořádá ČAS mimo jiné atletické závody mládeže, včetně závodů žáků a studentů škol (dále společně jen jako „studenti“).

1.2.       Škola má zájem, aby se její studenti účastnili závodů pořádaných ČAS, přičemž v souvislosti s tím mají být informace o studentech a jejich výsledcích ukládány do informačního systému vedeného ČAS (dále jen „centrální registr“), a to včetně osobních údajů studentů a kontaktů na pedagogy školy. Účely a prostředky zpracování osobních údajů studentů, včetně zpracování v centrálním registru, tak stanoví smluvní strany společně.

1.3.       Tato smlouva se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné školou či ČAS samostatně. Zejména se může jednat o zpracování jiných osobních údajů, než jaké jsou zpracovány dle této smlouvy, či o zpracování osobních údajů pro jiné účely (nesouvisející s účastí studentů na závodech pořádaných ČAS).

1.4.       Tato smlouva upravuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy vztahy mezi společnými správci při zpracování osobních údajů studentů a pedagogů (dále jen „osobní údaje“). Tato smlouva tak zejména vymezuje podíly smluvních stran na odpovědnosti za plnění povinností podle nařízení, zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a povinnosti poskytovat subjektům údajů informace uvedené v čl. 13 a čl. 14 nařízení.

1.5.       Touto smlouvou nejsou dotčeny jiné povinnosti školy vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.       ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.       Účelem zpracování osobních údajů je evidence a zveřejňování sportovních výsledků subjektů údajů (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik), přičemž zákonným důvodem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.

3.       PODÍLY NA ODPOVĚDNOSTI ZA PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PODLE NAŘÍZENÍ

3.1.       Osobní údaje od subjektů údajů shromažďuje škola. V této souvislosti škola plní za smluvní strany jako společné správce informační povinnost vůči subjektům údajů podle čl. 13 nařízení. Škola nese odpovědnost za správnost shromažďovaných osobních údajů.

3.2.       ČAS nese odpovědnost za technické a organizační zabezpečení osobních údajů v rámci centrálního registru. Škola nese odpovědnost za zabezpečení osobních údajů, pokud jsou osobní údaje školou vedeny kdekoliv mimo centrální registr.

3.3.       Informačním místem pro uplatnění práv subjektů údajů je škola. Tímto není dotčeno oprávnění subjektu údajů se obrátit se svým právem na kteroukoliv ze smluvních stran. Smluvní strany zavazují se neprodleně vzájemně se informovat o tom, že subjekt údajů uplatnil vůči nim některé ze svých práv dle čl. 15 až čl. 21 nařízení. Smluvní strany se zavazují si v takovém případě také poskytnout veškerou součinnost pro přijetí společného opatření nutného ke splnění jejich povinností vůči subjektu údajů, jenž uplatnil některé ze svých práv dle čl. 15 až čl. 21 nařízení.

3.4.       Každá ze smluvních stran bude samostatně vést záznamy o činnostech zpracování dle čl. 30 nařízení.

3.5.       Smluvní strany jsou povinny se neprodleně informovat v případě, že dojde k jakémukoliv porušení zabezpečení společně zpracovávaných osobních údajů. Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu podle čl. 33 nařízení a ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů podle čl. 34 nařízení, pokud povinnost takového ohlášení vznikne, bude provádět ČAS.

4.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1.       Smluvní strany se zavazují, že si poskytnou veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v této smlouvě a v obecně závazných právních předpisů.

4.2.       Škola je povinna zpracovávat osobní údaje v souladu s regulací v oblasti ochrany osobních údajů. V případě, že ČAS vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním školy v oblasti ochrany osobních údajů újma (včetně veřejnoprávních sankcí či výloh a nákladů ČAS souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je škola povinna tuto újmu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku nahradit.

5.       TRVÁNÍ SMLOUVY

5.1.       Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 25/5/2018.

5.2.       Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.       Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

6.2.       Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy.

6.3.       Tuto smlouvu je možné měnit pouze v textové podobě s tím, že změna této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.

6.4.       Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

6.5.       Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni.